سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

چنانچه امتیاز شما، از حداقل امتیاز مورد نظر سازمان مهاجرت بالاتر باشد، دعوتنامه و یا ITA دریافت خواهید کرد. پس از دریافت ITA شصت روز فرصت دارید تا مدارک خود را ارائه دهید.

لطفا این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.