سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

سایت های اجاره خانه در کانادا

یکی از مهمترین موضوعات در کانادا به خصوص برای تازه واردین اجاره محل زندگی اولیه است. نکات زیادی را باید برای اجاره یک محل زندگی مناسب در نظر گرفت برای مثال نزدیکی به محل کار…