سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

خدمات جدید سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

به منظور کمک به هموطنان عزیز خارج از کشور، به خصوص هموطنان ساکن کانادا و آمریکا، سازمان مهاجرتی حسام کاظمی از این پس تمام خدمات کنسولی مرتبط با ایران را ارائه خواهد داد. خدماتی که…