سازمان مهاجرتی حسام کاظمی
سیستم انتخابهای Category-Based

سیستم انتخابهای Category-Based یک ساله شد!

کانادا در راستای مقابله با کمبود نیروی کار در برخی از بخش های کلیدی، در سال ۲۰۲۳ اقدام به معرفی نوع جدیدی از سیستم مهاجرتی تحت عنوان “قرعه کشی اکسپرس انتری بر اساس نیازهای خاص…