سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

پذیرش دفتر مهاجرتی فعال در ایران

سازمان مهاجرتی حسام کاظمی در نظر دارد تا نسبت به پذیرش دفاتر مهاجرتی فعال در پنج شهر ایران اقدام نماید. جهت اطلاع از شرایط و ارائه درخواست، به این لینک مراجعه نمایید.