چنانچه نوت مهاجرتی مربوط به پرونده را خودتان دریافت کرده اید و برای بهبود پرونده خود نیاز به بررسی محتویات آن دارید، از طریق این فرم میتوانید درخواست بررسی نوت و جلسه مشاوره بعد از آن را ثبت نمایید.