جدول و نمودار تعداد ایرانیانی که از سال ۲۰۱۵ تاکنون مجوز تحصیل در کانادا دریافت کرده اند

جدول و نمودار تعداد اشخاصی که از سال ۲۰۱۵ تاکنون مجوز تحصیل در کانادا دریافت کرده اند

سال تعداد
۲۰۱۵ 219035
۲۰۱۶ 264285
۲۰۱۷ 314995
۲۰۱۸ 354300
۲۰۱۹ 400710
۲۰۲۰ 255720
۲۰۲۱ 444480
۲۰۲۲ 551405
مقایسه شهریه دوره کارشناسی با کارشناسی ارشد و دکتری
میانگین شهریه دوره های کارشناسی بر اساس محل جغرافیایی (سال تحصیلی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳)
میانگین شهریه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس محل جغرافیایی (سال تحصیلی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳)
میانگین شهریه دوره های کارشناسی بر اساس رشته تحصیلی (سال تحصیلی ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳)
میانگین شهریه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بر اساس رشته تحصیلی (سال تحصیلی ۲۰۲۲ / ۲۰۲۳)