سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

نکات مهم در مورد تمدید استادی پرمیت

همه بخشهای فرآیند مهاجرت شامل نکات مهمی است که باید به دقت مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرند. عدم توجه به هر یک از این نکات ممکن است باعث بروز مشکلاتی در پرونده مهاجرتی…