سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

معرفی برنامه جدید مهاجرتی استان نیوبرانزویک

استان نیوبرانزویک برنامه جدیدی برای مهاجرت استانی معرفی کرد. این برنامه که با نام New Brunswick Critical Worker Pilot Project (NBCWP) شناخته میشود، نه تنها قرار است به بهبود شرایط اقتصادی استان کمک کند، بلکه…