سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

رونمایی از برنامه مهاجرتی جدید کانادا

سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC به دنبال ایجاد یک برنامه دائمی به منظور اعطای اقامت دائم به دانشجویان بین المللی و همچنین افرادی است که با اجازه کار در کانادا هستند. وزیر…

هزینه های زندگی دانشجویی در کانادا

یکی از اصلیترین دغدغه های دانشجویانی که در کانادا درس میخوانند، میزان هزینه های مرتبط با زندگی است. در اینجا سعی میکنیم تا تقریبی مناسب از هزینه های مرتبط با زندگی ارائه دهیم. هزینه خانه…