سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

جشنواره زمستانه سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

سازمان مهاجرتی حسام کاظمی در نظر دارد تا تخفیف ویژه ۱۵ درصدی بر روی قراردادهای مهاجرتی خود اعمال نماید. تخفیف 15 درصدی جشنواره زمستانه در بازه زمانی اول دی ماه تا پایان بهمن 1400 بوده و…