سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

اجازه کار پس از فارغ التحصیلی

یکی از مهمترین برنامه‌هایی که برای دانشجویان بین المللی و برای بعد از فارغ التحصیلی آنها معرفی شده است، برنامه موسوم به مجوز کار پس از تحصیل و یا Post Graduate Work permit میباشد. سابقه…