سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

نکات مهم در مورد نامه سابقه کار

اگر نگویم مهمترین، بدون شک نامه سابقه کار یکی از مهمترین مدارکی است که برای اثبات سوابق کاری خود و به منظور مهاجرت به کانادا ملزم به ارائه آن هستید. این نامه در اکثر ویزاها…