سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

پس از اینکه مدارک شما توسط آفیسر سازمان مهاجرت بررسی شد و در شرایطی که مدارک شما با معیارهای سازمان مهاجرت و برنامه مهاجرتی که از آن اقدام کرده اید مطابقت داشته باشد، نامه قبولی پرونده را دریافت می کنید. در این صورت باید مدارک نهایی را که توسط آفیسر از شما درخواست میشود، در یک زمان مشخص به ویزا آفیس ارسال نمایید.

لطفا این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.