به روز رسانی قوانین مربوط به PGWP

سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC قوانین موقت مربوط به مدت زمان تحصیل در کانادا برای اخذ اجازه کار پس از تحصیل را تمدید کرد. طبق تغییرات جدید و به واسطه محدودیتهای مربوط به کرونا، دانشجویان بین المللی میتوانند 100 درصد مدت زمان تحصیل خود را در خارج از کانادا سپری کنند؛ ولی همچنان واجد شرایط اقدام برای اخذ اجازه کار پس از تحصیل و یا PGWP باشند. نکته مهم این است که مدت زمان تحصیل دانشجویان باید در فاصله زمانی بهار 2020 تا 31 آگوست 2022 باشد. به عبارت دیگر 100 درصد زمان تحصیل در این بازه زمانی برای دریافت PGWP به حساب خواهد آمد.

همچنین دانشجویان میتوانند 100 درصد دو رشته مختلف را در این بازه زمانی (مارچ 2020 و پایان تابستان 2022) به شکل آنلاین به اتمام برسانند. شرط این موضوع این است که:

  1. هر دو رشته در لیست موسسات آموزشی واجد شرایط اقدام برای PGWP باشند و در بازه 2 سال تکمیل شوند.
  2. هر رشته به تنهایی بالاتر از 8 ماه بوده باشند و و اجد شرایط اقدام برای PGWP باشند.

 

 

مطالب مرتبط