امتیازات مدرک تحصیلی
امتیاز سوابق کاری یک تا پنج سال گذشته
امتیاز سوابق کاری شش تا ده سال گذشته
امتیاز سطح زبان اول (انگلیسی و یا فرانسوی)
امتیاز سطح زبان دوم (انگلیسی و یا فرانسوی)
امتیازات سن
امتیازات دیگر

این مطلب را به اشتراک بگذارید