سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

افزایش تعداد پرونده های انباشته شده

تعداد پرونده های انباشته شده در سازمان مهاجرت کانادا از مرز ۲/۱ میلیون پرونده عبور کرد. طبق اعلام سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC، تنها در ۱۸ روز گذشته بیش از ۹۹ هزار…