سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

آژانسهای مسافرتی، بزرگترین تهدید برای مهاجرین

قسمت ششم: آژانسهای مسافرتی، بزرگترین تهدید برای مهاجرین همین ده روز پیش بود که معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی آقای ولی تیموری تاکید کرد که آژانسهای مسافرتی حق اعزام مهاجر به خارج از کشور را…