سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

اشتباهات رایج در مسیر مهاجرت

اشتباهات رایج در مسیر مهاجرت، شما تکرار نکنید در طول این سالیانی که با بحث مهاجرت و مهاجرین درگیر بوده ام، به دفعات اشتباهاتی از متقاضیان مهاجرت به کانادا دیده ام که اکثرا مشابه هم…