سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

مهاجرت پس از انتخابات 20 سپتامبر

نتیجه انتخابات مهمترین رویداد در برنامه ریزی سیستم مهاجرت کانادا است؛ زیرا دولت فدرال تا حد زیادی مسئول سیاستهایی است که بر این سیستم تأثیر می گذارد. انتخابات فدرال کانادا در تاریخ بیستم سپتامبر برگزار…