سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

بازگشایی مرزهای کانادا

طبق اعلام رسمی دولت کانادا، از امروز هفتم سپتامبر مرزهای کانادا به روی توریستهایی که به شکل کامل واکسینه شده اند بازگشایی شد. البته برای اینکه بتوانید وارد کانادا شوید شروطی وجود دارد: کاملا واکسینه…