سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

برنامه جدید مهاجرتی: استارتاپ استان آلبرتا

استان آلبرتا یک برنامه جدید برای مهاجرت استانی معرفی کرد. برنامه جدید موسوم به Foreign Graduate Start-Up Visa Stream و یا به اختصار FGSVS بوده و قرار است تا ایده های استارتاپی که قابلیت اجرایی…