سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

رکورد تعداد مهاجرین کانادا شکسته شد

رکورد تعداد مقیم های دائم پذیرش شده در کانادا شکسته شد. سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC اعلام کرد که کانادا توانسته برای دومین بار در طول تاریخ مهاجرت در این کشور و…