سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

هزینه های زندگی دانشجویی در کانادا

یکی از اصلیترین دغدغه های دانشجویانی که در کانادا درس میخوانند، میزان هزینه های مرتبط با زندگی است. در اینجا سعی میکنیم تا تقریبی مناسب از هزینه های مرتبط با زندگی ارائه دهیم. هزینه خانه…