سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

مقررات موقت برای اجازه کار طراحان گرافیک

سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC در خبری اعلام کرد که مشاغل مربوط به تولیدات تلویزیونی و فیلم (تمام مراحل مربوط به تولید، پیش تولید و ضبط برنامه های تلویزیونی) به شکل موقت،…