سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

انتخابهای شغل محور در دستور کار سازمان مهاجرت

انتشار مکاتبات درون سازمانی IRCC در مورد اپلیکیشنهای موجود در سیستم اکسپرس انتری در روزهای گذشته باعث شد تا بحثهای زیادی در مورد آینده این سیستم مهاجرتی انجام شود. بر طبق این مکاتبات احتمال توقف…