سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

تغییرات جدید در شرایط ورود به کانادا

دولت کانادا قوانین مربوط به ورود مسافرین به کشور را مورد بازنگری قرار داد. طبق اعلام رسمی دولت کانادا، سه واکسن جدید به واکسنهای مورد پذیرش دولت کانادا اضافه شدند. بر اساس این تغییرات، افرادی…