سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

تغییرات جدید در شرایط ورود به کانادا

دولت کانادا قوانین مربوط به ورود مسافرین به کشور را مورد بازنگری قرار داد. طبق اعلام رسمی دولت کانادا، سه واکسن جدید به واکسنهای مورد پذیرش دولت کانادا اضافه شدند. بر اساس این تغییرات، افرادی…

بازگشایی مرزهای کانادا

طبق اعلام رسمی دولت کانادا، از امروز هفتم سپتامبر مرزهای کانادا به روی توریستهایی که به شکل کامل واکسینه شده اند بازگشایی شد. البته برای اینکه بتوانید وارد کانادا شوید شروطی وجود دارد: کاملا واکسینه…