سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

نکات مهم در مورد ویزای همراه

کانادا و سیستم مهاجرتی دقیق این کشور، همواره بر اساس اتحاد خانواده بوده است. از این رو در تمام برنامه های مهاجرتی این کشور شرایطی برای ملحق شدن اعضای خانواده در نظر گرفته شده است.…