سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

افزایش تعداد اپلیکیشنها در سازمان مهاجرت

طبق آخرین گزارش ارائه شده توسط سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC، تعداد اپلیکیشنهای موجود در این سازمان به حدود ۲/۴ میلیون پرونده رسید. طبق این گزارش تعداد اپلیکیشنها در ماه گذشته افزایشی…