سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

شروع به کار کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی

شورای سیاستگذاری مشاورین مهاجرت کانادا ICCRC، به کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی College of Immigration and Citizenship Consultants و یا به اختصار CICC تبدیل شد. از امروز 23 نوامبر 2021 سازمان مسئول ایجاد قوانین و…