شروع به کار کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی

شورای سیاستگذاری مشاورین مهاجرت کانادا ICCRC، به کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی College of Immigration and Citizenship Consultants و یا به اختصار CICC تبدیل شد.

از امروز 23 نوامبر 2021 سازمان مسئول ایجاد قوانین و نظارت بر فعالیتهای مشاورین مهاجرت، CICC نام دارد. این تحولات که بیش از 2 سال پیش مورد تصویب دولت کانادا و سازمان مهاجرت کانادا قرار گرفته بود، از امروز رسما اجرایی شد. این تغییرات برای نظارت بیشتر بر فعالیتهای مشاورین رسمی مهاجرت بوده و همچنین سختگیریهای بیشتری را نسبت به فعالیتهای مشاورین غیرقانونی اعمال خواهد کرد. کالج مشاورین مهاجرت و شهروندی  قدرت بیشتری به نسبت ICCRC در مقابله با مشاورین غیرقانونی دارد.

اعضای فعال ICCRC به شکل خودکار عضو CICC نیز هستند.

ویدئوی زیر ویدئوی معرفی CICC است.

مطالب مرتبط