مشاغل مورد پذیرش در اکسپرس انتری

از تاریخ ۳۱ ماه می سال ۲۰۲۳، رویه جدیدی برای ارسال دعوتنامه به متقاضیان دریافت اقامت دائم از طریق سیستم اکسپرس انتری معرفی شد. بر طبق این طرح جدید، دیگر تنها داشتن امتیاز بالا در این سیستم مهاجرتی ملاکی برای دریافت دعوتنامه نیست و سازمان مهاجرت بر اساس دسته بندی هایی داوطلبان را دعوت میکند.

تمرکز اصلی سازمان مهاجرت برای ارسال دعوتنامه در سال ۲۰۲۳، بر روی دسته بندی های زیر میباشد:

 • اشخاصی که توانایی بالا در زبان فرانسوی دارند
 • اشخاصی که سوابق کاری در یکی از شاخه های زیر دارند:
  • بهداشت و درمان
  • علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات
  • مشاغل فنی و حرفه ای مانند نجاری، تاسیسات و لوله کشی
  • حمل و نقل
  • کشاورزی و صنایع غذایی

به منظور واجد شرایط بودن، لازم است تا متقاضیان حداقل ۶ ماه سابقه کار پیوسته در طول ۳ سال گذشته در یکی از مشاغل مورد نیاز داشته باشند. همچنین به منظور قرار گرفتن در دسته بندی اول نیاز است تا سطح زبان فرانسوی متقاضیان حداقل در حد NCLC7 باشد.

طبق اعلام سازمان مهاجرت، این شرایط تنها شرایط اولیه این برنامه جدید است و در هر دور از صدور دعوتنامه ها شرایط خاصی نیز برای ارسال دعوتنامه تعریف میشود. در نتیجه برای دریافت دعوتنامه نیاز است تا متقاضی تمام شروط اولیه و شروط اختصاصی را داشته باشد.

مشاغل مورد پذیرش در طرح جدید

همانطور که عنوان شد، در سال ۲۰۲۳، پنج دسته بندی برای مشاغل مورد نیاز این سیستم مهاجرتی مشخص شده است.

مشاغل حوزه بهداشت و درمان
مشاغل حوزه علوم، تکنولوژی، مهندسی و ریاضیات
مشاغل فنی و حرفه ای
مشاغل حوزه حمل و نقل
مشاغل حوزه کشاورزی و صنایع غذایی

مطالب مرتبط