سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

مدارک خود را به شکل کامل ارائه دهید. دقت نمایید که منظور از کامل بودن مدارک این نیست که مدارک بسیار زیادی ارائه دهید؛ بلکه باید مدارک متناسب با اپلیکیشن خودتان ارائه دهید. پس از سابمیت مدارک، کار بر روی پرونده شما آغاز میشود. ممکن است در مراحل مختلف از شما درخواست مدارک تکمیلی شود.

لطفا این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.