از شما تشکر میکنیم که میخواهید بازخورد خود در مورد جلسه مشاوره ای که داشتید را ارائه دهید. این اطلاعات به منظور بررسی کیفیت کار ما بوده و نتایج آن برای بهبود خدماتمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

مدت زمان پاسخدهی به این فرم در حدود ۱ دقیقه است. هیچ اطلاعاتی از شما در این فرم ثبت نمیشود و پاسخها به شکل کاملا ناشناس ارسال خواهد شد.

پیش از پاسخ به سوالات این موارد را در نظر بگیرید:

  1. زمان مشاوره و مدت آن توسط شما انتخاب شده بود. گزینه های مختلفی برای دریافت وقت مشاوره وجود دارد و شما این زمان را برای خود مناسب دیده اید.
  2. ممکن است طی جلسه مشاوره، مسیری برای مهاجرت به شما پیشنهاد داده نشده باشد. چنانچه این موضوع در مورد شما صدق میکند توجه داشته باشید که دلیل آن قطعا شرایط شما بوده و با توجه به شرایط شما مسیری برای شما وجود نداشته است.

لطفا سوالات را بدون توجه به خروجی جلسه (پیدا شدن مسیر مهاجرتی و یا نبودن مسیر مهاجرتی) و صرفا بر اساس شرایطی که طی جلسه حاکم بود پاسخ دهید.