اطلاعات همه دوره های ارسال ITA
نمودار اطلاعات ۲۰ دوره آخر ارسال ITA
سهم برنامه های مختلف از انتخابهای اکسپرس انتری
آخرین آمار از تعداد متقاضیان حاضر در پول بر اساس امتیاز CRS

اطلاعات جدول و نمودار زیر هر دو هفته یک بار و بر اساس آخرین داده های IRCC به روز میشود. رنگ قرمز به معنی افزایش تعداد داوطلبان و رنگ سبز به معنی کاهش تعداد داوطلبان (نسبت به دوره قبلی اعلام تعداد کاندیداها) است.

مقایسه تعداد متقاضیان بر اساس بازه امتیازی

این مطلب را به اشتراک بگذارید