سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

تغییر مهم در برنامه اسپانسرشیپ همسر

از این پس افرادی که برای پرونده های اسپانسرشیپ همسر و یا پارتنر (که در خارج از کانادا زندگی میکند) درخواست داده اند، میتوانند همزمان درخواست صدور اجازه کار باز (Open Work Permit) نیز ارائه…