سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

سیاستهای جدید دولت کانادا در مهاجرپذیری

جاستین ترودو نخست وزیر کانادا طی دستورالعمل جدیدی خطاب به وزیر مهاجرت، اولویت بندی کانادا در بخش مهاجرت را ابلاغ کرد. بر اساس تاکید جاستین ترودو، کابینه و شخص وزیر مهاجرت موظف شده اند تا…