سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

تغییرات ساختاری جدی در سیستم NOC

هر ده سال یکبار، طبقه بندی مشاغل ملی کانادا (NOC) مورد بازنگری ساختاری عمده ای قرار می گیرد و طی آن گروه های شغلی موجود به همراه ورودی های جمع آوری شده از بسیاری از…