سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

انتخاب جدید استان ساسکچوان انجام شد

انتخاب جدید استان ساسکچوان انجام شد مشخصات این دوره از انتخاب به شرح زیر میباشد: تاریخ: ۸ جولای ۲۰۲۱ حداقل امتیاز OID : برابر با ۸۰ تعداد دعوتنامه OID: برابر با ۱۹۶ حداقل امتیاز EE…