سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

قوانین ۱۵۰ روزه اجازه تحصیل چیست؟

یکی از نکات مهم در دریافت و حفظ اجازه تحصیل در کشور کانادا، رعایت قوانین ۱۵۰ روزه اجازه تحصیل در کانادا است. در اینجا میخواهیم نگاهی کوتاه به این قوانین بیندازیم. ۱. تغییر موسسه آموزشی…