سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

مهندسی معماری در کانادا

معماری از دیرباز مورد توجه بسیاری از افراد بوده است. این رشته که قدمت بالایی دارد از جایگاه خاصی در کانادا برخوردار است. طبق آخرین ارزیابی سازمان آمار کانادا، تا سال 2028 بیش از 6800…