سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

برنامه جدید مهاجرتی استان نیو برانزویک

استان نیوبرانزویک در خبری اعلام کرد که برنامه مهاجرتی جدیدی برای دانشجویان بین المللی که از یکی از کالجهای واجد شرایط این استان فارغ التحصیل شده اند، ایجاد کرده است. طبق اعلام استان، از تاریخ…