سازمان مهاجرتی حسام کاظمی

شروع به کار طبقه بندی ملی مشاغل ۲۰۲۱

سیستم طبقه بندی مشاغل ۲۰۲۱ رسما شروع به کار کرد. هر ده سال یکبار، طبقه بندی مشاغل ملی کانادا (NOC) مورد بازنگری ساختاری قرار می گیرد. سیستم NOC به عنوان بخشی از مشارکت بین سازمان…