انباشتگی 1/8 میلیون پرونده در IRCC

طبق اطلاعات به دست آمده از سازمان مهاجرت، پناهندگی و امور شهروندی کانادا IRCC ، تعداد ۱/۸ میلیون پرونده در سازمان مهاجرت در صف بررسی قرار دارند. طبق اطلاعاتی که اخیرا منتشر شده است تعداد پرونده هایی که در صف بررسی قرار دارند با افزایش بی سابقه ای مواجه شده اند. همچنین طبق این گزارش از تاریخ 6 جولای 2021، حدود 350000 اپلیکیشن به این تعداد اضافه شده است.

این گزارشها بر اساس سه دسته بندی ارائه شده اند:

  1. اپلیکیشنهای اقامت دائم شامل روشهای Economic، Family Class و Refugee, and humanitarian class applicants
  2. اپلیکیشنهای اقامت موقت شامل Study permits, Work permits, Temporary Resident visas, and Visitor extensions
  3. اپلیکیشنهای شهروندی کانادا

در جدول و نمودار زیر میتوانید تعداد اپلیکیشنها در دو تاریخ ارائه گزارش را ببینید. (در صورتی که این جدول را از طریق موبایل و تبلت میبینید، علامت + در کنار تاریخ را لمس کنید تا تمام اطلاعات را ببینید)

مطالب مرتبط